NAGRADNA IGRA – SPLOŠNI POGOJI

1. člen

(splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre, objavljene na FB strani Moderna Ženska „Zapestnici za roko in nogo” (v nadaljevanju: nagradna igra).

(2) Organizator nagradne igre je Pametni mediji d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec)

(3)Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Moderna ženska, www.moderna-zenska.si/nagradna-igra-splosni-pogoji/

2. člen

(trajanje nagradne igre)

(1) Nagradna igra poteka na Facebook strani Moderna ženska, od 11. 8. 2019 do 18. 8. 2019 do 21:30.

(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve izvajalca lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen na Facebook strani Moderna ženska in v dodatku teh pravil.

3. člen

(pogoji sodelovanja)

(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, brez omejitve starosti. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

(2) Uslužbenci izvajalca ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji) ne smejo sodelovati v nagradni igri. Takšna prijava šteje za neveljavno.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4. člen

(način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri:

– Všečkati objavo o nagradni igri na Facebook strani Moderna ženska,

– V komentar zapisati ali označiti drugo osebo; prijatelja.

(2) Več komentarjev in/ali več označenih oseb ne šteje kot večkratno sodelovanje. Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

(3) V primeru, da v času trajanja nagradne igre izvajalec ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani uporabnikov ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima izvajalec pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

(4) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

5. člen

(nagrada)

(1) Posamezna nagrada sta zapestnici za roko in nogo, ki jo podarja InspireSea (Naja Furlan).

(2) Izmed vseh sodelujočih, ki so izpolnili vse pogoje nagradne igre, bo izvajalec izžrebal nagrajenca/nagrajenko 18. 8. 2019.

(3) Nagrajenec bo objavljen 18. 8. 2019 .

(4) Nagrajenec je dolžan v roku 7 dni od objave nagrajenca kontaktirati izvajalca nagradne igre glede prevzema nagrade.

(6) Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Dodeljenih nagrad ni mogoče vnovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati denarne protivrednosti. Morebitno dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije izvajalec nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) izvajalcu dolžni sporočiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko in EMŠO), in sicer najkasneje v roku 3 dni od prejema obvestila o prejeti nagradi (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42,00 evra (z DDV). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. V primeru, da nagrajeni uporabnik predhodno navedenih podatkov za namen izračuna in akontacije dohodnine v predvidenem roku po obvestilu o prejeti nagradi ne bo dostavil izvajalcu nagradne igre, izgubi pravico do nagrade.​

6. člen

(izključitev odgovornosti tehničnega izvajalca)

(1) Izvajalec ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje Facebook strani Moderna ženska, omrežja ali telefonskih linij, niti za sodelovanja, ki so nepopolna, nerazumljiva ali niso bila prejeta. Takšne prijave bodo štele za neveljavne.

7. člen

(varstvo osebnih podatkov)

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) Podjetje Pametni mediji d.o.o., ki obdeluje podatke za Moderna ženska, bo osebne podatke (ime, priimek, kraj bivanja, elektronska pošta in telefonska številka) nagrajencev vpisalo v svojo bazo in uporabilo za potrebe predaje nagrad. Izvajalec nagradne igre bo kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.

(3) Osebni podatki nagrajenca iz 2. odstavka 7. člena se hranijo do prevzema nagrade, osebni podatki ostalih sodelujočih pa se izbrišejo takoj po koncu nagradne igre. Po prevzemu se vsi osebni podatki nagrajenca izbrišejo.

(4) S prijavo in z izrecno privolitvijo je sodelujoči seznanjen, da izvajalec njegove osebne podatke obdeluje za namen izvajanja nagradne igre (ime, priimek, kraj bivanja, elektonska pošta in telefonska številka). S prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na spletnih straneh.

(5) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopajo oddelki marketinga, uredništva in tajništva pri izvajalcu nagradne igre. Do njih lahko posameznik dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris na elektronskem naslovu info@pametni-mediji.si. Iz baze pa se sodelujoči lahko odjavi na naslovu info@pametni-mediji.si.

(6) Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.

(7) S prevzemom nagrade sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in v vseh drugih medijih.​

8. člen

(reklamacije)

(1) Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro in nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@pametni-mediji.si.

9. člen

(dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoji nagradne igre se tolmačijo v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Izvajalec ima kadarkoli in brez predhodnega obvestila pravico dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.

 

 

Komentarji
Morda vas bo zanimalo